Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

%>

Bo Social per a autònoms afectats pel COVID-19

Amb motiu de l’estat d'alarma decretat pel COVID-19 s'han establert mesures extraordinàries que afecten el Bo Social.

Es mantenen els requisits generals per demanar el Bo Social, però de manera excepcional i mentre duri l'estat d'alarma s'amplia la possibilitat de sol·licitar-lo a:

 • Autònoms que acreditin tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació en almenys un 75 % com a conseqüència de la COVID-19.

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte a la factura de la llum regulat pel Govern. Per als clients considerats vulnerables la quantia del descompte és del 25%.

Qui es pot beneficiar del Bo Social durant l'estat d'alarma pel COVID-19?

A més dels requisits habituals per sol·licitar el Bo Social, l’RDL 11/2020, de 31 de març, estableix que es consideren consumidores vulnerables en el seu habitatge habitual les persones que compleixin tots els punts següents:

 • La persona titular del punt de subministrament o algun dels membres de la unitat familiar és professional per compte propi o autònom.
 • Tenen dret a la prestació per cessament total de la seva activitat professional o perquè la seva facturació s’hagi reduït en almenys un 75 %.
 • La reducció de la facturació es calcula comparant la del mes anterior a la sol·licitud del Bo Social amb la mitjana de facturació del semestre anterior.
 • Cal acreditar tot això amb data posterior al 14 de març de 2020.

Per poder adquirir la condició de consumidor vulnerable és condició indispensable que la renda anual de la persona titular del punt de subministrament (o la renda conjunta anual en cas de formar part d’una unitat familiar) sigui igual o inferior a:

 • 2,5 vegades l’IPREM (18.798,9 €) si no forma part d'una unitat familiar.
 • 3 vegades l’IPREM (22.558,7 €) si hi ha un menor a la unitat familiar.
 • 3,5 vegades l’IPREM (26.318,7 €) si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Quant duren aquestes mesures?

Des del 2 d’abril de 2020, les persones que compleixin els requisits detallats anteriorment i sol·licitin el Bo Social per al seu habitatge habitual es consideren vulnerables i poden obtenir un descompte del 25 % en la factura de la llum en els dos casos següents

 • Fins que no reprenguin la seva activitat laboral, amb l’obligació per part del consumidor de comunicar aquest fet a la seva comercialitzadora de referència.
 • Durant un període màxim de 6 mesos, a comptar des que es meriti el primer descompte per Bo Social en la seva factura de la llum.

Un cop caduqui el seu dret al descompte, totes aquestes persones poden sol·licitar el Bo Social en condicions normals si compleixen els requisits habituals.

Com sol·licitar el Bo Social

1. Reuneix la documentació necessària

En el gràfic següent pots consultar els documents que es requereixen per a cada circumstància:

 

Quins documents cal tenir?

On trobar la documentació
  • Documentació
  • Consumidor vulnerable/ vulnerable sever
  • On aconseguir la documentació?
  • Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
  • Es obligatorio presentar este documento en todos los casos
  •  
  • En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
  • Es obligatorio presentar este documento en todos los casos
   • Registre Civil
   • Autoritat competent
  • Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
  • Es obligatorio presentar este documento en todos los casos
   • Oficines d'Atenció de la Ciutadania.
   • Ajuntaments
  • Certificat que acrediti tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació en almenys un 75 %.
  • Es obligatorio presentar este documento en todos los casos
  •  
 • Canvis de titular: cal que la persona que sol·licita el Bo Social sigui titular del punt de subministrament. Si no ho ets, et recomanem que ens enviïs aquesta autorització per tal de poder fer el canvi de titular.
 • Per als subministraments situats a Navarra caldrà aportar també la Declaració de la renda o el certificat d'imputacions de cada un dels membres de la unitat familiar. En aquestes comunitats, les famílies nombroses només han d'aportar aquesta documentació en el cas de sol·licituds per a ser considerades vulnerables severes.

2. Com es pot acreditar la condició d'autònoms afectats per la COVID-19

 • Document acreditatiu (de la mútua, declaració jurada, etc.) del cessament total d'activitat professional o de disminució de la seva facturació en, almenys, un 75 % durant el mes anterior al qual se sol·licita el Bo Social i justificant de pagament de l'última quota d'autònom (a partir del mes de març de 2020).
 • Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o per l'òrgan competent de la comunitat autònoma sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

3. Omple el formulari i envia'l juntament amb la documentació

Descarrega't el formulari en aquest enllaç i envia'ns-el adjuntant la documentació necessària a aquest correu electrònic:

bonosocial@energiaxxi.com