Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Bo Social amb motiu de la COVID-19

Arran de la situació econòmica provocada per la COVID-19, s'ha creat una nova categoria de consumidor vulnerable amb dret a percebre el Bo Social.

El Bo Social és un important descompte en la factura de la llum regulat pel Govern. Mitjançant el RDL 30/2020 de 29 de setembre, el Govern ha ampliat el dret a Bo Social i permet que el sol·licitin col·lectius especialment afectats per la situació econòmica generada per la COVID-19.

Si se'ls concedeix el Bo Social, aquests nous consumidors vulnerables tindran un descompte del 25% en la factura (fins a un màxim de consum establert).

Qui pot sol·licitar el nou Bo Social?

Cal que el titular del punt de subministrament (o membres de la seva unitat familiar) estiguin en alguna d'aquestes tres situacions:

 • Atur.
 • Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO).
 • En cas de ser empresari, haver vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

El titular del punt de subministrament ha de ser una persona física en el seu domicili habitual i tenir contractada la tarifa PVPC. Si et cal fer un canvi de titular, o de comercialitzadora, el pots fer enviant-nos el document següent a l'adreça de correu electrònic bonosocial@energiaxxi.com.

Quins són els requisits per al nou Bo Social?

Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitud, els ingressos dels membres de la unitat familiar han d'estar en els llindars següents:

LLINDARS DE RENDA PER A BO SOCIAL COVID-19
Classe d'unitat familiar Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social Ingressos mensuals Circumstàncies especials Ingressos mensuals
Sense menors a càrrec / No forma part d'unitat familiar. 1,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 988 € 2 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.318 €
1 menor a càrrec. 2 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.318 € 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.647 €
2 menors a càrrec. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.647 € 3 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.977 €
  LLINDARS DE RENDA PER A BO SOCIAL COVID-19
Classe d'unitat familiar Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social Ingressos mensuals
Sense menors a càrrec / No forma part d'unitat familiar. 1,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 988 €
1 menor a càrrec. 2 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.318 €
2 menors a càrrec. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.647 €
LLINDARS DE RENDA PER A BO SOCIAL COVID-19 CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS
Classe d'unitat familiar Circumstàncies especials - Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud Ingressos mensuals
Sense menors a càrrec / No forma part d'unitat familiar. 2 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.318 €
1 menor a càrrec. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.647 €
2 menors a càrrec. 3 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.977 €
VALOR IPREM
IPREM 14 PAGUES (ANY 2021) 7.908,60 €

Des de quan s'apliquen aquestes mesures?

Des del 30 de setembre del 2020.

Les persones que compleixin els requisits detallats més amunt i sol·licitin el Bo Social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 25 % en la factura de la llum.

Fins quan s'apliquen aquestes mesures?

Els descomptes del Bo Social en aquests nous supòsits finalitzen de manera general el proper 9 d'agost del 2021, d'acord amb el Reial decret llei 8/2021, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

Els consumidors als quals s'hagués reconegut la condició de consumidor vulnerable d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i que continuïn reunint els requisits establerts el 30 de juny del 2021, continuaran ostentant aquesta condició sense necessitat de tornar-ho a acreditar, llevat que posteriorment a aquesta data deixin de reunir les circumstàncies indicades.

Quan un beneficiari deixi de complir els requisits finalitzarà el seu dret a percebre el Bo Social i haurà de comunicar-ho a la seva comercialitzadora en el termini màxim d'1 mes a el següent correu electrònic: bonosocial@energiaxxi.com.

En qualsevol cas, la condició de consumidor vulnerable i el dret a percebre el Bo Social s'extingiran el dia 9 d'agost del 2021. A partir de llavors tots els afectats podran demanar el Bo Social, però només segons els requisits habituals.

Quina documentació necessitaràs per sol·licitar-lo?

En aquest gràfic pots veure els documents que necessitaràs i on aconseguir-los:

Documentació necessària per demanar el Bo Social
Document Quan es requereix? On aconseguir-lo?
Formulari de sol·licitud i declaració responsable (document únic) del Bo Social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la disposició sisena del RDL 30/2020. És obligatori presentar aquest document
Fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de llum i de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin). És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Llibre de família en el cas que el titular formi part d'una unitat familiar. És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar. És obligatori presentar aquest document
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania
 • Ajuntaments
Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions. Només desocupats
 • SEPE
Certificat que acrediti el cessament d'activitat de treballadors per compte propi sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. Només treballadors per compte propi
 • Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Òrgan competent de la comunitat autònoma
Formulari de sol·licitud i declaració responsable (document únic) del Bo Social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la disposició sisena del RDL 30/2020.
És obligatori presentar aquest document
Fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de llum i de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Llibre de família en el cas que el titular formi part d'una unitat familiar.
És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.
És obligatori presentar aquest document
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania
 • Ajuntaments
Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions.
Només desocupats
 • SEPE
Certificat que acrediti el cessament d'activitat de treballadors per compte propi sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
Només treballadors per compte propi
 • Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Òrgan competent de la comunitat autònoma

Per agilitar els tràmits, et recomanem que ens enviïs una còpia de la teva última factura d'electricitat. A més, si no ets titular del punt de subministrament, recorda que també has d’incloure l'autorització per gestionar el canvi. La pots descarregar aquí:

Quins són els límits a l'consum?

El descompte de l'25% de total de la factura està subjecte a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC sense descompte:

 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

Com pots presentar la sol·licitud?

1. Assegura't que disposis de tots els documents necessaris i que els que tenen data de caducitat estiguin en vigor.

2. Emplena i signa el formulari de sol·licitud i declaració responsable (document únic).

3. Presenta la documentació enviant-la a l’adreça següent: bonosocial@energiaxxi.com.

Quan sabràs si se t'ha aprovat el descompte?

1. Rebràs una notificació per correu electrònic indicant que hem rebut la teva sol·licitud de Bo Social.

2. T'informarem del resultat en un termini aproximat de 5 dies laborables des d’aquesta notificació.

Recordatori important

T'informem que el RDL 30/2020, en la disposició addicional setena, indica expressament el següent:

Disposició addicional setena. Conseqüències de l'aplicació indeguda del dret a percebre el bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica.

1. El titular del contracte de subministrament que s'hagi beneficiat del dret a percebre el bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica sense reunir els requisits que preveu l'apartat 2 de la disposició addicional sisena, és responsable dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, i també n'és de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, sens perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre a què la seva conducta pugui donar lloc.