Formulari de sol·licitud de Bo Social

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

 • Formulari de sol·licitud de Bo Social

Formulari de sol·licitud de Bo Social

Formulari de sol·licitud de Bo Social

Dades d'identificació

Selecciona com et vols identificar:

 
Pots veure el nombre de contracte en
la Página 2 de tu factura, a la seccióó
"Dades del contracte".


Introdueix el compte bancari associat al teu contracte amb els quatre dígits de l’IBAN i sense espais.
Per exemple, si el teu IBAN és ES46 2600 3598 1241 0005 8861
hauràs d'introduir: ES4626003598124100058861

Dades personals

El teu subministrament de llum

El teu subministrament de llum
Selecciona el punt de subministrament sobre el qual vols formular la sol•licitud de Bo Social.

SOL·LICITA

L'aplicaci & oacute; del bo social al subministrament del C & oacute; dic Universal de Punt de Subministrament citat.

A TAL EFECTE DECLARA:

 • - Que el subministrament per al qual sol·licita bo social est & agrave; destinat a l'habitatge habitual del titular.
 • - Que el titular és persona f & iacute; sica.
 • - Que el titular est & agrave; acollit al preu voluntari per al petit & ntilde; o consumidor1 (PVPC) o, en cas de no estar-ho, que accepta la formalitzaci & oacute; d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit a PVPC.

 

Important: Si la persona sol·licitant del bo social no és titular del contracte de subministrament i/o el seu contracte no té la tarifa PVPC, li preguem que no s'oblidi d'omplir l' Autorització per fer el canvi de titular i/o contracte a PVPC, que es pot trobar més endavant en aquest formulari, a "documentació que cal aportar".

Dades postals


Selecciona l'adreça postal a efectes de notificació

Dades de la unitat familiar

ningú pot formar part de dues unitats familiars alhora.
1. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi hagués:
Els fills menors, llevat d'aquells que, amb el consentiment dels pares, visquin independentment d'aquests
Els fills majors d'edat incapacitats judicialment (pàtria potestat prorrogada o rehabilitada).
2. En cas de separació legal o inexistència de vincle matrimonial: el pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquin amb un o l'altra, i que reuneixin els requisits de la regla 1a.
Informació unitat familiar

S’entén per unitat familiar, únicament als efectes de l’aplicació del bo social a la factura d’energia elèctrica, la formada segons les disposicions de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, en qualsevol de les modalitats següents.

 1. 1a. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, en cas que n’hi hagués:
  1. a) Els fills menors, llevat d’aquells que, amb el consentiment dels pares, visquin emancipats d’ells.
  2. b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 2. 2a. En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l’un o l’altre i que compleixin els requisits als quals fa referència la regla 1a.
  Ningú no podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

Dades de la sol·licitud - Autorització per a comprovació de requisits de Renda - Autorització per a comprovació de requisits de Pensió Mínima

La comprovació dels requisits de renda a través de l'aplicació telemàtica únicament es durà a terme per a la comprovació de la condició de consumidor vulnerable sever

Es considera circumstància especial:
 • Discapacitat igual o superior al 33 %
 • Víctima de violència de gènere
 • Víctima de terrorisme
 • Dependència de grau I o II
 • Famílies monoparentals
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si s'escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que s'enumeren a continuació amb la finalitat de tramitar la sol•licitud del bo social i mentre aquest sigui vigent. En cas contrari, no es podrà efectuar la comprovació dels requisits per a la percepció del bo social.
La comercialitzadora de referència a introduir, a través de l'aplicació disposada a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la informació, incloent-hi les dades personals dels sol·licitant del bo social i, en cas que el sol·licitant formi part d'una unitat familiar, dels membres de la seva unitat familiar, que se li hagi facilitat mitjançant el present model de sol·licitud i els documents adjunts, si s'escau, com també a efectuar els altres tractaments de dades personals previstos a l'article 6 de l'Ordre ministerial per la qual es desenvolupa el Reial Decret que regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, als efectes de l'aplicació del bo social i altres conseqüències previstes en aquesta normativa, incloent-hi el tractament de la informació esmentada i de les dades personals que contingui, als efectes de fer constar en els seus sistemes informàtics i de gestió
la informació necessària per aplicar-li al sol·licitant el bo social i les altres conseqüències, si s'escau, que es regulen pel Reial Decret esmentat, així com per al manteniment del bo social i altres conseqüències, si s'escau, mentre es mantinguin les condicions que n'han donat lloc a l'atorgament. 

Que el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, per mitjà de l’aplicació disposada a aquest efecte, tingui accés a les bases de dades corresponents de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o, en el cas del País Basc i Navarra, de l’Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes.

La comercialitzadora de referència a recopilar informació de les Administracions autonòmiques o locals els serveis socials de les quals atenguin, ara o en el futur, el consumidor que compleixi els requisits per ser consumidor vulnerable greu. En cap cas no implicarà l’autorització per comprovar els requisits vinculats a la comprovació de les circumstàncies especials que, si s’escau, poguessin resultar d’aplicació.
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si s'escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que s'enumeren a continuació amb la finalitat de tramitar la sol•licitud del bo social i mentre aquest sigui vigent. En cas contrari, no es podrà efectuar la comprovació dels requisits per a la percepció del bo social.
El Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital perquè, a través de l’aplicació telemàtica corresponent, tingui accés a les bases de dades de la Seguretat Social que continguin informació sobre pensions per jubilació o incapacitat permanent.
En el cas que no es compleixin els criteris de pensió mínima, si ha marcat també la primera
autorització, s'efectuarà igualment la comprovació del compliment del requisit de renda a través de l'aplicació disposada a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Signatura de la sol·licitud

Adjunta la documentació, segons el teu cas

Tant del titular del punt de subministrament com de cada un dels membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que disposin d'ell
EXAMINAR
  Certificat d'empadronament en vigor de el sol·licitant i membres de la unitat familiar. Cas de famílies monoparentals, certificat d'empadronament col·lectiu. Resta dels casos, certificats individuals de cada membre de la unitat familiar
  EXAMINAR
   Declaració o declaracions de cadascun dels membres de la unitat familiar o certificat d'imputacions de l'AEAT.
   EXAMINAR
    Còpia del llibre de família o del full individual del Registre Civil del titular i de cada un dels integrants de la unitat familiar o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti, de manera fefaent, l'estat civil de la persona sol·licitant (per exemple, un certificat de fe de vida i estat).
    EXAMINAR
     Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor (NOMÉS PER A FAMÍLIES NOMBROSES).
     EXAMINAR
      Només en cas de complir les circumstàncies especials de discapacitat major o igual al 33%, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme o dependència reconeguda de grau II o III. És important que aquest certificat no indiqui la circumstància concreta ni identifiqui quin membre de la unitat familiar és el que es troba a la mateixa. NO és necessari en el cas de famílies monoparentals.
      EXAMINAR
       Darrera factura d'electricitat (com a recomanació per agilitzar els tràmits).
       EXAMINAR
        Autorització canvi de titular (com a recomanació per agilitzar els tràmits, en cas que el sol·licitant del bo social no sigui el titular del punt de subministrament).  Descarrega'l d'aquí.
        EXAMINAR
         Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions. Només necessari desocupats SEPE
         EXAMINAR
          En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat
          EXAMINAR

           Sol·licitud enviada

           Sol·licitud enviada

           • Data: 09/12/2021 16:13:19

           Podeu descarregar la seva sol·licitud de bo social omple en aquest enllaç:

           Solicitud-bono-social.pdf

           Pots fer el seguiment de la teva gestió online

           Si vols saber quin és el seu estat, pots:

           • Consultar des d'aquí.
           • Si no estàs registrat, pots enviar-nos la documentació per correu a bonosocial@energiaxxi.com o a l'adreça postal següent:
            • Energía XXI Comercializadora de Referencia S.L.U
            • Departamento Bono Social
            • Apartado de Correos nº1167
            • 41080 Sevilla
           A dalt