Formulari de sol·licitud de Bo Social

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

 • Formulari de sol·licitud de Bo Social

Formulari de sol·licitud de Bo Social

Formulari de sol·licitud de Bo Social

Dades d'identificació

Selecciona com et vols identificar:

 
Pots veure el nombre de contracte en
la Página 2 de tu factura, a la seccióó
"Dades del contracte".


Introdueix el compte bancari associat al teu contracte amb els quatre dígits de l’IBAN i sense espais.
Per exemple, si el teu IBAN és ES46 2600 3598 1241 0005 8861
hauràs d'introduir: ES4626003598124100058861

Dades personals

Email incorrecte.

La data naixement informada per al sol·licitant és menor de 18 anys, si us plau informe una correcta. .

Número de telèfon incorrecte .

El teu subministrament de llum

El teu subministrament de llum punt de subministrament
Selecciona el punt de subministrament sobre el qual vols formular la sol•licitud de Bo Social.

SOLLICITA

L'aplicació del bo social al subministrament del codi universal de punt de subministrament esmentat.

A AQUEST EFECTE, DECLARA:

 • - Que el subministrament per al qual sol·licita bo social està destinat a l'habitatge habitual del titular.
 • - Que el titular és persona física.
 • - Que el titular està acollit al preu voluntari per al petit consumidor1 (PVPC) o, si no ho està, que accepta la formalització d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit a PVPC.
1. L'aplicació del bo social comporta tenir un contracte de subministrament amb el comercialitzador de referència a PVPC. El PVPC està regulat al Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

Dades postals


Selecciona l'adreça postal a efectes de notificació

Dades de la unitat de convivència

S'entén per UNITAT DE CONVIVÈNCIA, merament als efectes de l'aplicació del bo social en la factura d'energia elèctrica, la constituïda per totes les persones que resideixin en un mateix domicili i que estiguin unides entre elles per vincle matrimonial o com a parella de fet en els termes de l'article 221.2 del text refós de la Llei general de la seguretat social, o bé per vincle fins al segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent. En cap cas una mateixa persona podrà formar part de dues o més unitats de convivència.
INFORMACIÓ ADDICIONAL. Primer grau: fills, cònjuge, pares, sogres, gendres i nores. Segon grau: avis, germans, néts i cunyats.

Informació unitat familiar

S'entén per UNITAT DE CONVIVÈNCIA, merament als efectes de l'aplicació del bo social en la factura d'energia elèctrica, la constituïda per totes les persones que resideixin en un mateix domicili i que estiguin unides entre elles per vincle matrimonial o com a parella de fet en els termes de l'article 221.2 del text refós de la Llei general de la seguretat social, o bé per vincle fins al segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent. En cap cas una mateixa persona podrà formar part de dues o més unitats de convivència.
INFORMACIÓ ADDICIONAL. Primer grau: fills, cònjuge, pares, sogres, gendres i nores. Segon grau: avis, germans, néts i cunyats.

Dades de la sol·licitud - Autorització per a comprovació de requisits de Renda - Autorització per a comprovació de requisits de Pensió Mínima

La data final de família nombrosa no ha de ser inferior a avui.

Per a la comprovació dels requisits de renda i, si escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que es detallen tot seguit amb l'objectiu de tramitar la sol·licitud de bo social i durant la seva vigència. Altrament, no es podrà dur a terme la comprovació dels requisits per percebre el bo social.

Si no autoritzeu no podreu continuar amb l'alta de la sol·licitud, és un requisit indispensable

- La comercialitzadora de referència per introduir, a través de l'aplicació implementada a l'efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la informació, incloses les dades personals del sol·licitant del bo social i, en cas que el sol·licitant formi part d'una unitat de convivència, dels membres de la seva unitat de convivència, que li hagin proporcionat mitjançant aquest model de sol·licitud i documents adjunts, si escau, així com per realitzar la resta de tractaments de dades personals previstos a l'article 6 de l'Ordre ministerial per la qual es desenvolupa el Reial decret pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, als efectes de l'aplicació del bo social i altres conseqüències previstes a la normativa esmentada, incloent-hi el tractament de la informació esmentada, i de les dades personals que comprengui, als efectes de fer constar en els seus sistemes informàtics i de gestió la informació necessària per aplicar el bo social al sol·licitant, i la resta de conseqüències, si escau, que es regulen al Reial decret esmentat, així com per al manteniment del bo social i altres conseqüències, si escau, mentre es mantinguin les condicions que han donat lloc al seu atorgament;

- Que el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de l'aplicació implementada a aquest efecte, tingui accés a les bases corresponents de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, en el cas del País Basc i Navarra, de l'agència foral corresponent, que continguin informació sobre rendes;

- La comercialitzadora de referència per obtenir informació de les administracions autonòmiques o locals els serveis socials de les quals estiguin atenent o atendran el consumidor que compleixi els requisits per ser vulnerable sever. En cap cas implicarà l'autorització per comprovar els requisits vinculats a la comprovació de les circumstàncies especials que, si escau, es puguin aplicar.
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que es detallen tot seguit amb l'objectiu de tramitar la sol·licitud de bo social i durant la seva vigència. Altrament, no es podrà dur a terme la comprovació dels requisits per percebre el bo social.

Si no autoritzeu no podreu continuar amb l'alta de la sol·licitud, és un requisit indispensable

Que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'aplicació telemàtica corresponent, tingui accés a les bases de dades corresponents de la Seguretat Social que continguin informació sobre pensions per jubilació o incapacitat permanent. En cas que els criteris de pensió mínima no es compleixin, si ha marcat també la primera autorització es durà a terme la comprovació del compliment delrequisit de renda a través de l'aplicació implementada a l'efecte a la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que es detallen tot seguit amb l'objectiu de tramitar la sol·licitud de bo social i durant la seva vigència. Altrament, no es podrà dur a terme la comprovació dels requisits per percebre el bo social.

Si no autoritzeu no podreu continuar amb l'alta de la sol·licitud, és un requisit indispensable

Que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'aplicació telemàtica corresponent, tingui accés a les bases de dades corresponents que continguin informació sobre beneficiaris de l'ingrés mínim vital. SIGNATURA DE LES AUTORITZACIONS (espai reservat per a nom, NIF o NIE i signatura del titular i de tots els membres de la unitat de convivència majors de 14 anys amb capacitat per actuar). NOM I COGNOMS NIF/NIE SIGNATURA Aquesta autorització s'estendrà durant el període en què resulti aplicable el bo social, inclosa, si escau, la seva renovació, sens perjudici que el consumidor o qualsevol dels membres de la seva unitat de convivència puguin retirar el consentiment en qualsevol moment, cas en què el bo social deixarà de ser aplicable. En cas de família nombrosa, l'autorització anterior s'entendrà atorgada durant el període de vigència del títol de família nombrosa. BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT núm. 76

Signatura de la sol·licitud

Adjunta la documentació, segons el teu cas

Tant del titular del punt de subministrament com de cada un dels membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que disposin d'ell.
EXAMINAR
  Certificat Individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
  EXAMINAR
   Document acreditatiu de ser perceptor de la prestació "Ingrés mínim vital" atorgat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
   EXAMINAR
    Declaració o declaracions de cadascun dels membres de la unitat familiar o certificat d'imputacions de l'AEAT.
    EXAMINAR
     En cas de no disposar de llibre de família, declaració responsable relativa a l'estat civil del sol·licitant, de conformitat amb el model que figura com a annex III de l'Ordre ETU/943/2017. Pulsa aquí per descarregar-te el model de declaració responsable:  https://www.energiaxxi.com/declaracion-resposable-estado-civil-etu-943-2017.pdf
     Tots els fitxers adjunts han d'estar unificats en un sol fitxer.
     EXAMINAR
      En cas de no disposar de llibre de família, declaració responsable relativa a l'estat civil del sol·licitant, de conformitat amb el model que figura com a annex III de l'Ordre ETU/943/2017. Pulsa aquí per descarregar-te el model de declaració responsable:  https://www.energiaxxi.com/declaracion-resposable-estado-civil-etu-943-2017.pdf
      EXAMINAR
       Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor (NOMÉS PER A FAMÍLIES NOMBROSES).
       EXAMINAR

        Si heu seleccionat el col·lectiu "circumstància especial" us recordem que és obligatori l'aportació del document acreditatiu d'aquesta circumstància no nominatiu tal com recull el Reial decret. En cas d'aportar un document erroni o que no s'aculli a les circumstàncies recollides a la llei, pot ser objecte de regularització.

        Només en cas de complir les circumstàncies especials de discapacitat major o igual al 33%, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme o dependència reconeguda de grau II o III. És important que aquest certificat no indiqui la circumstància concreta ni identifiqui quin membre de la unitat familiar és el que es troba a la mateixa. NO és necessari en el cas de famílies monoparentals.
        EXAMINAR
         Darrera factura d'electricitat (com a recomanació per agilitzar els tràmits).
         EXAMINAR
          Autorització canvi de titular (com a recomanació per agilitzar els tràmits, en cas que el sol·licitant del bo social no sigui el titular del punt de subministrament).  Descarrega'l d'aquí.
          EXAMINAR
           Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions. Només necessari desocupats SEPE
           EXAMINAR
            En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat
            EXAMINAR

             Sol·licitud enviada

             Sol·licitud enviada

             • Data: 13/04/2024 22:43:03

             Podeu descarregar la seva sol·licitud de bo social omple en aquest enllaç:

             Solicitud-bono-social.pdf

             Pots fer el seguiment de la teva gestió online

             Si vols saber quin és el seu estat, pots:

             • Consultar des d'aquí.
             • Si no estàs registrat, pots enviar-nos la documentació per correu a bonosocial@energiaxxi.com o a l'adreça postal següent:
              • Energía XXI Comercializadora de Referencia S.L.U
              • Departamento Bono Social
              • Apartado de Correos nº1167
              • 41080 Sevilla
             A dalt