Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Registre d'usuaris

Gaudeix d'aquests avantatges registrant-te amb nosaltres:
Tindràs més informació sobre la teva factura, podràs limitar i controlar el teu consum i activaràs la factura digital.

1. Dades d'usuari

Temps estimat per completar el registre: 6 minuts

2. Dades d'identificació

2. Dades d'identificació

Temps estimat per completar el registre: 3 minuts

3. Dades de verificació

Temps estimat per completar el registre: 3 minuts

4. Finalitzar el registre

Temps estimat per completar el registre: 1 minut

3. Finalitzar el registre

Temps estimat per completar el registre: 1 minut

Des d'aquí pots reactivar el teu compte

Este nombre de usuario ya está en uso, elige otro. (CA)

Potència de la contrasenya: Robusta

Mínim 8 caràcters, una lletra de l'a-z i un nombre de 0-9

Tots els camps són obligatoris

Error

Identificació errònia

Usuari Autoritzat

No ets titular del contracte. Si us plau, identifica’t amb unes altres dades

Identificació errònia

No s’ha trobat l’usuari

La identificació que has introduït no correspon amb cap usuari. Si us plau, prova d’identificar-te amb unes altres dades

Error

Error

El correu electrònic indicat pertany a un usuari ja registrat. Pot accedir a alguna de les següents opcions:

Error

No l'hem pogut identificar correctament amb les dades proporcionades. Provi amb alguna de les accions disponibles:

No s'ha pogut portar a terme l'operació

[ register.step2.numeroNoRegistrado]

S'està executant l'operació...

S'està executant l'operació...
Federació afegida amb èxit
Federació eliminada amb èxit
La federació s'ha eliminat correctament.

Associa els teus comptes

Esborrany guardat

S'ha desat correctament l'esborrany del seu registre. Per finalitzar aquest, haurà d'accedir al compte de correu que ha informat on trobarà un email amb les instruccions necessàries.

[userRegister.msg.userFinded]

[userRegister.msg.introduceContract]

[userRegister.msg.error.input]

[userRegister.msg.errorMSG.input]

El email introducido no es válido.

Por favor, registrate con un correo diferente.

Les seves dades ja estan registrades

[ userRegister.msg.confirmEmail]

Avantatges de la Factura Digital

Saps quins són els cinc avantatges principals de convertir-te en client digital?

  • 1. Tindràs més informació sobre la teva factura i t’arribarà abans: tota la informació molt abans que el banc et cobri l’import. Tan bon punt la factura surt del forn, t’avisem per email amb un missatge on et presentem teus patrons de consum d’electricitat en el darrer mes i t’indiquem quant et costarà.
  • 2. El teu consum elèctric, a l’instant: ja no cal esperar un mes o dos per conèixer aquesta informació. Podràs consultar totes les dades quan vulguis, com ara totes les oscil·lacions, tots els gràfics, cada hora de cada dia.
  • 3. Alertes, per si la despesa es dispara: podràs configurar les alertes que vulguis, fixar límits màxims de consum i rebre advertències per correu electrònic o al mòbil quan et passis de la ratlla.
  • 4. Ampli ventall d’eines d’estalvi i d’eficiència: sabràs quins electrodomèstics són els que fan pujar l’import de la factura, et direm si ets un consumidor eficient o malbaratador (i què pots fer per millorar), podràs activar diferents mesures d’estalvi per acabar pagant menys...
  • L’energia intel·ligent arriba al teu smartphone, des d’on podràs consultar totes les dades i realitzar gestions.

Condicions legals de la Factura Digital

 

Les presents Condicions Generals regulen la relació contractual entre ENDESA, amb domicili social a Madrid, carrer Ribera del Loira 60, i els clients usuaris de Mi Endesa que es donin d'alta al servei de Facturació Electrònica. El compliment per part de l'usuari de tots els passos per donar-se d'alta en aquest servei de facturació electrònica comporta la seva adhesió expressa, plena i sense reserves a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'alta en el servei de Facturació Electrònica.

PRIMERA.- OBJECTE

L'objecte de les presents Condicions Generals és facilitar el servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES a favor dels clients usuaris de Mi Endesa. L'alta en aquest servei implicarà que, a partir de la data d'entrada en vigor de l'esmentada alta, el client deixarà de rebre per correu postal la factura en suport paper, segons s'estableix a les estipulacions següents

SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

2.1. L'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES serà de caràcter voluntari i gratuït per al client. El client podrà desistir d'aquesta petició en qualsevol moment i tornar al règim ordinari de facturació en suport paper mitjançant comunicació a ENDESA a través de Mi Endesa.

2.2. Les factures que emeti ENDESA pels diferents serveis prestats es carregaran al lloc web ENDESACLIENTES en format XML i PDF. El client les podrà visualitzar a través d'Internet en idèntic format que tindrien aquestes factures si s'enviessin en suport paper al seu domicili (format PDF).

2.3. Els clients que es donin d'alta en aquest servei deixaran de rebre la factura impresa ordinària al seu domicili.

2.4. Aquest servei permet, a més de la visualització en pantalla de la imatge de la factura i del detall, baixar-la a l'ordinador personal de l'usuari. La factura electrònica que s'obté d'aquesta manera es basa en la utilització d'un sistema de signatura electrònica que permet garantir l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut, en els termes que es contemplen a l'Ordre EHA/962/2007 (BOE de 14 d'abril del 2007).

ENDESA ha obtingut un certificat electrònic reconegut emès per l'ANCERT (Agència Notarial de Certificació) que l'habilita per a la incorporació d'una signatura electrònica avançada a les seves factures.

2.5. El servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES s'implementarà a través d'un sistema d'enviament de missatges per correu electrònic que avisarà als clients donats d'alta que les factures dels diferents serveis que hagin contractat estan disponibles per ser consultades a través d'ENDESACLIENTES a Mi Endesa.

2.6. En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari del servei comunicar a ENDESA qualsevol canvi en l'adreça de correu electrònic a la qual vulgui rebre els avisos. La no recepció per part de l'usuari d'aquest avís, ja sigui per error a l'adreça de correu electrònic facilitada a ENDESA, ja sigui per qualsevol altre motiu, no implicarà que deixi de prestar-se el servei de Facturació Electrònica, un cop que l'usuari s'hi hagi donat d'alta i no hagi desistit de la petició posteriorment.

TERCERA.- ALTA AL SERVEI

3.1. L'alta en aquest servei es farà a través de Mi Endesa (www.endesaclientes.com) on, tan bon punt l'usuari s'hagi autenticat amb la seva clau i contrasenya personal i secreta, podrà contractar aquest servei de Facturació Electrònica segons les presents Condicions Generals.

3.2. Quan l'usuari sigui titular de diversos contractes o tingui contractats diferents serveis prestats per ENDESA i que generen diferents factures, l'alta en el servei de Facturació Electrònica s'aplicarà al conjunt de contractes seleccionats pel client i que depenen d'un mateix NIF/ CIF. Aquesta alta només afectarà la part de la factura que s'emetés i enviés al client en suport paper.

QUARTA.- ENTRADA EN VIGOR

4.1. S'entendrà que l'usuari atorga el seu consentiment per ser donat d'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES des del moment en què envia l'acceptació amb el formulari d'aquest lloc web correctament emplenat. Des d'aquest moment, l'usuari accepta i s'adhereix de manera completa a totes les Condicions Generals que es detallen en aquest text.

CINQUENA.- COMPROMISOS D'ENDESA

5.1. ENDESA adquireix els compromisos següents en la relació que estableix amb el client que es doni d'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES.

5.1.a). A través d'ENDESACLIENTES, posarà en marxa un sistema d'enviament de correus electrònics a les adreces facilitades pels usuaris que estiguin donats d'alta al servei. El missatge que rebran els usuaris d'aquest servei a la seva bústia de correu els avisarà que la factura, amb els corresponents detalls, es troba disponible a Mi Endesa "www.endesaclientes.com" per poder visualitzar-la i, si s'escau, imprimir-la al seu domicili.

5.1.b). Si els sistemes informàtics detectessin que algun correu electrònic enviat no s'ha rebut correctament, aquest correu es tornaria a enviar un altre cop. En tot cas, la possibilitat de dur a terme la consulta de la Factura Electrònica a MI Endesa a través del lloc web "www.endesaclientes.com" no està condicionada a l'enviament i la recepció del missatge d'avís, perquè aquest només té un caràcter informatiu i és responsabilitat del client actualitzar degudament la seva adreça de correu electrònic.

5.2. ENDESA garanteix la seguretat i la confidencialitat d'aquesta consulta perquè:

5.2.a). Al missatge d'avís a través del correu electrònic no hi apareixerà cap tipus d'informació relativa a la factura, tret de la data d'emissió i del número de referència identificatiu del contracte i l'import.

5.2.b). Quan el client accedeixi a la consulta a Mi Endesa, al lloc web www.endesaclientes.com, se li sol·licitarà que s'autentiqui mitjançant la validació de la seva clau d'usuari i contrasenya, que seran úniques per a cada client i s'indicaran de manera confidencial als usuaris.

5.2.c). A més, el client tindrà en tot moment la possibilitat de modificar la seva clau d'accés a través de la pròpia funcionalitat que li ofereix Mi Endesa.

SISENA.- COMPROMISOS DEL CLIENT

6.1. El client adquireix els compromisos següents en donar-se d'alta al servei de Facturació Electrònica d'ENDESACLIENTES:

6.1.a). Emplenar correctament, amb veracitat i exactitud, els formularis de sol·licitud i els camps corresponents segons les instruccions que especifiqui sobre això Mi Endesa, a "www.endesaclientes.com".

6.1.b). Comunicar oportunament, a través dels procediments que estableixi Mi Endesa, a "www.endesaclientes.com", els canvis que es puguin produir a l'adreça o adreces de correu electrònic d'avís.

6.1.c). Emplenar tots els camps del formulari llevat que s'estableixi el contrari. En cas contrari, ENDESA no garantirà la prestació de tots els serveis que ofereix a través de Mi Endesa, en especial el compromís d'avís d'enviament a l'adreça de correu electrònic, en cas que aquesta no es faciliti correctament.

SETENA.- RESPONSABILITATS

7.1. El client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades a través dels formularis de sol·licitud d'ENDESACLIENTES.

VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES

8.1. En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999), el client queda informat i atorga el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal conseqüència de la contractació d'aquest servei d'acord amb les condicions establertes en l'apartat de Política de Privacitat.

Error

La cuenta bancaria que has introducido no está asociada al contrato (CA)

Error

Por favor, introduce tu cuenta bancaria o indica que el contrato no está domiciliado (CA)