Avís Legal

Identificació de l'empresa

Informació general a l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U.

Domicili social: Calle Ribera del Loira, número 60 Madrid- 28042

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid. tom 12797, foli 208, full M-205381

CIF número: B-82846825:

Adreça electrònica: atencionalcliente_exxi@energiaxxi.com

 

Usuari

L'ús d'aquest web li atribueix la condició d'usuari i expressa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. en el moment en què accedeixi al web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

Qualsevol ús diferent de l'ús autoritzat queda expressament prohibit, i Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. queda facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web, en qualsevol moment i sense avís previ, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

 

Modificacions

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos, es publicarà i se n'avisarà tan aviat com sigui possible.

De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web.

 

Seguretat i protecció de les dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les dades personals és Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. (“Energía XXI”) amb CIF B82846825. Les dades de contacte del responsable són:

Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid.

Telèfon: 800 76 03 33.

Tractaments obligatoris

Les vostres dades podran tractar-se amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis de subministrament energètic. Si qualsevol d'aquests productes o serveis comporta el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, podrem consultar, abans de la contractació, els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem convenients per tal d'avaluar la vostra solvència econòmica. Si s'escau, el resultat de l'esmentada consulta podria condicionar l'entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. podrà transmetre les vostres dades als fitxers en qüestió, complint en tot moment amb les garanties que atorga la legislació vigent.

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. també podrà tractar les vostres dades personals per a donar compliment a qualsevol obligació legal que us incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat energètic o la normativa mercantil, entre altres.

Gestió de serveis web

Addicionalment, les vostres dades personals podran tractar-se amb la finalitat de gestionar el servei d'usuari al web.

Factura digital

En el cas que hàgiu activat el “servei de factura electrònica”, la vostra adreça electrònica es tractarà per remetre-vos-la.

Tractament del correu electrònic

En cas que faciliteu el vostre correu electrònic, aquest es tractarà com a mitjà preferent per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual.

Període de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis. En el moment en què ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es bloquejaran les dades durant el període que calgui per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tornar a tractar-se per aquesta raó. Un cop transcorregut aquest període, les dades es cancel·laran de manera definitiva.

Les vostres dades personals podran ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi els jutjats i tribunals, quan ho requereixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. contracti o pugui contractar i que siguin els encarregats del tractament. A més, pot ser que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin radicats als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les vostres dades els proveïdors radicats a: l'Índia, Colòmbia, el Perú i els Estats Units.

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. té autorització legal per dur a terme aquest tipus de transferències, ja que hi ha estat autoritzada pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les vostres dades personals també es podran comunicar a entitats de crèdit amb les garanties necessàries i amb la finalitat exclusiva de dur a terme operacions de facturació (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres).

 • La base legitimadora del tractament és l'execució d'un contracte o el compliment de les obligacions legals que siguin d'aplicació, llevat dels tractaments que es facin per tal d'avaluar la vostra solvència econòmica, l'admissió de clients o, si s'escau, la transmissió de dades a sistemes d'informació creditícia, que tindran com a base legal l'interès legítim d'Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. Per tant, si us negueu a facilitar les dades personals sol·licitades, o proporcioneu dades inexactes o incompletes, pot ser que sigui impossible que se us prestin els serveis propis del web correctament. Els usuaris són responsables de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar-ne qualsevol modificació a Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U.
 • Els tractaments de dades personals associats a la gestió de l'usuari al web, així com, si s’escau, el tractament del vostre correu electrònic per a l'enviament de la factura digital, té com a base de legitimació el consentiment que haguéssiu prestat en cada supòsit.
 • El tractament del vostre correu electrònic com a mitjà preferent per a l'enviament de comunicacions relatives al desenvolupament de la relació contractual, està basat en l'execució del contracte.

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U., amb l'objectiu de fer més efectiva i eficient la seva política de protecció de dades, ha adoptat mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori d'aquestes dades, tenint en compte l'estat de la tecnologia.

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i en la mesura que estableixin les normes aplicables en cada moment. Per exercir aquests drets us podeu adreçar a Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. per un dels canals següents:

 • Correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu i una petició que especifiqui la sol·licitud a l'apartat de correus 1128, 41080 - Sevilla, a/a. Energía XXI Operacions i Serveis Comercials.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd.exxi@energiaxxi.com amb les dades següents: nom i cognoms de la persona interessada, domicili a efectes de comunicacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició que especifiqui la sol·licitud.

Igualment, us informem del vostre dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals objecte de tractament per Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. són les que heu facilitat per a la contractació dels serveis de subministrament energètic i/o manteniment. De vegades, aquestes dades es poden enriquir amb fonts d'informació específica sobre el mercat energètic espanyol.

Si teniu qualsevol dubte respecte a les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la seva legitimitat, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Endesa S.A., companyia matriu del Grup Endesa del qual és part Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U., ha nomenat un delegat de protecció de dades per a aquesta societat, que depèn del delegat de protecció de dades per a Espanya, davant el qual podeu posar de manifest qualsevol pregunta referent al tractament de les vostres dades personals i que té les dades de contacte següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid Adreça electrònica: dpoc.exxi@energiaxxi.com.

Accés i ús del web

L'accés i ús del web són gratuïts per als usuaris i, en general, no requereixen el registre previ de l'usuari. Tanmateix, és possible que l'accés i ús de determinada informació i serveis oferts a través del web, només es pugui fer amb el registre previ de l'usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no per posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. tan aviat com sigui possible, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés per part d'un tercer.

L'usuari és responsable de la veracitat i l'exactitud de tota la informació que entri al web, sigui quina sigui la funcionalitat que faci servir. També declara que té tots els permisos necessaris sobre les dades a què accedeixi i que té el consentiment per fer servir les dades que pertanyen a terceres persones. En aquest sentit, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. queda exempta de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incompletes o incorrectes o per la manca de consentiment per fer-les servir o incorporar-les al web.

 

Titularitat dels continguts

Tota la informació que inclou aquest web, incloent-hi imatges, gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intellectual i industrial d'Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. Correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intellectual mencionada, en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. no cedeix totalment o parcialment, ni concedeix cap llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intellectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web.

A més, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. garanteix que els continguts, incloent-hi els de propietat intellectual, no tenen caràcter illegal ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, racista, discriminatori ni fomentaran la violència de cap manera. A més, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. adoptarà les mesures legals que cregui oportunes per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o la moral.

És una infracció dels drets de propietat intellectual i industrial protegits per la Llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda al web, llevat que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o que això estigui permès legalment.

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. pot oferir els continguts, les funcionalitats o els serveis d'aquest web a través del desenvolupament d'aplicacions, i en aquest cas, l'usuari ha de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics necessaris per accedir-hi.

 

Traducció de continguts al català i a l'anglès

Les versions del web en català i en anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el que hi hagi publicat en aquesta última.

 

Ús de cookies

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. utilitza al web cookies pròpies i d'empreses collaboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis.

Mentre navega pel nostre web, està acceptant l'ús de cookies a les condicions establertes a la política de cookies.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb què es connecta al web i que aquest activa. Només s'associen al navegador i no proporcionen dades personals per si mateixes. Les cookies no poden danyar el seu dispositiu i a més són molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

 

Exclusió de garanties i responsabilitats

Pel que fa a l'exclusió de garanties i responsabilitats, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. no és responsable:

 1. Dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web i en particular de:
  • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic o l'ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes illícits o contraris al que estableixen aquestes condicions generals o les condicions que, si escau, siguin aplicables.
  • La infracció dels drets de propietat industrial i intellectual.
  • La violació del secret professional.
  • La infracció dels drets d'honor, intimitat personal i familiar i d'imatge de les persones i les relatives a la protecció dels infants i joves.
  • La comissió d'actes de competència deslleial.
  • La realització de publicitat illícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
  • La illegalitat o la manca de veracitat, exactitud, fiabilitat, rellevància, actualitat i integritat dels continguts i de la informació transmesos o posats a disposició dels usuaris, incloent-hi la informació i els serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web.
  • L'incompliment o compliment defectuós o fi per qualsevol motiu dels contractes signats amb tercers per a la prestació de serveis a través del web.
  • La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer feta per l'usuari.
 2. Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. només serà responsable dels serveis i continguts directament originats per ella i identificats amb els seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial d'aquesta.
 3. Dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que aquest ofereix.
 4. Danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de l'existència d'errors en l'accés o ús del lloc web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o continguts, fins i tot si hi ha el compromís d’evitar, actualitzar o rectificar aquest contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com pel que fa als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
 5. Danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la informació continguda al seu web, a la qual aquest web pugui remetre enllaços o "links". La finalitat dels enllaços que apareixen a la pàgina web és merament informativa, i Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. no és responsable en cap cas del resultat que pretengui obtenir accedint a aquests enllaços. Per tant, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. no és responsable de:
  • La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat del contingut de les pàgines web enllaçades.
  • Del manteniment, prestació o transmissió dels continguts de les pàgines enllaçades.
 6. Danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, de la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, provocant alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 7. Sota cap circumstància, incloent-hi negligència, de la pèrdua del negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o ús dels serveis del web, o que d'una altra manera estiguin dins el seu àmbit.
 8. Danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de la informació i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

Pel que fa a la limitació de responsabilitats, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. rebutja totes les garanties respecte dels serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, que inclouen però no s'hi limiten,les garanties implícites de comercialització i adequació a fins específics i a les garanties obligatòries de protecció davant l'incompliment.

 

Durada i fi

L'accés i ús del web tenen, en principi, una durada indefinida. Malgrat el que s'ha comentat anteriorment, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. es reserva el dret d'interrompre o suspendre l'accés i ús del web en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, s'avisarà prèviament de la fi o suspensió de l'accés o ús del web.

 

Indemnització de l'usuari

L'usuari es compromet expressament a indemnitzar Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. i la resta de les societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o serveis i proveïdors de llicències, qualssevol danys i perjudicis (incloent-hi honoraris d'advocats i costes) derivats de l'incompliment per part de l'usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si escau, així com a collaborar amb Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti alguna reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administrativa per aquesta causa.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer tot el que pugui per tal d'evitar o, si escau, mitigar els efectes perjudicials que això pugui comportar a Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les condicions establertes es regiran per la legislació espanyola. Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. i l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi, estan subjectes als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis estipulats en aquestes condicions generals.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora del territori espanyol, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi, als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.