Factura de llum d'Energía XXI

T'expliquem tots els aspectes de la factura de la llum perquè coneguis els seus diferents apartats i costos.

Canvis el 2021 de la factura d'Energía XXI

Si ja estàs familiaritzat amb la factura d'Energía XXI, t'expliquem breument quins canvis s'han produït des del juny del 2021.

A banda d'algunes modificacions estètiques i de forma, la informació és fonamentalment la mateixa, però més detallada.

Amb la propera factura t'arribarà una circular sobre els nous peatges en les factures de la llum del mercat regulat. En el desglossament de la factura (punt 9) pots trobar com aquests costos regulats s'apliquen ara tant al terme de potència com d'energia.

 

Com entendre la factura de la llum del mercat regulat

En la factura de la llum del mercat regulat trobaràs les seccions següents.

1. Identificador de la companyia

Tota la informació relativa a la teva comercialitzadora de llum del mercat regulat: el logotip d'Energía XXI, la denominació social, el CIF i el domicili social.

 

2. Dades de la factura de la llum d'Energía XXI

Aquí, a més de l'import total que s'ha de pagar, apareixen les dades d'identificació d'aquesta factura. Aquestes dades són necessàries si vols fer cap consulta sobre la factura:

 • Import de la factura: el total en euros.
 • Número de factura: número d'identificació fiscal.
 • Període de consum: és l'interval de temps a què fa referència la factura.
 • Data de càrrec/data límit de pagament: si tens el pagament domiciliat, és la data en què se't farà el càrrec al compte. Si no tens domiciliada la factura de la llum, és la data límit en què has de fer el pagament.

Si tens cap dubte per abonar-la, pots consultar tota la informació sobre com pagar la factura a Energía XXI.

 

3. Resum de la factura PVPC

En aquest apartat trobaràs un resum dels diferents costos en què es divideix la factura de la llum del mercat regulat. Al revers de la factura també pots veure cadascun d'ells desglossat:

 • Per potència contractada: el cost per la potència (kW) que tenim contractada.
 • Per energia consumida: l'import que pagues per la quantitat de la llum que has consumit durant el període de facturació.
 • Impost sobre l'electricitat: és un impost que té l'electricitat i el seu valor està regulat pel Govern.
 • Lloguer del comptador: reflecteix el cost del lloguer del comptador que comunica quants kWh consumeixes cada hora de cada dia.
 • Impost aplicat (xx %): s'hi reflecteix l'impost corresponent (IVA, IGIC o IPSI en funció del lloc d'Espanya on es trobi l'habitatge o negoci al qual fa referència la factura).
 • Total import factura: és la suma de tots els imports anteriors.

 

4. Nom i adreça del client

S'hi mostren les dades personals (nom i adreça) del titular del contracte per al qual s'emet la factura.

 

5. Dades del contracte en vigor

En aquesta secció es mostren les dades del teu contracte amb Energía XXI:

 • Titular, NIF i adreça del subministrament: les dades del titular del contracte, així com l'adreça del punt de subministrament. Si alguna dada no és correcta, et pots posar en contacte amb Atenció al client d'Energía XXI.

 • Codi unificat de punt de subministrament o CUPS: el codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Tots els habitatges i negocis tenen un CUPS que els identifica i que mai canvia (encara que canviïn els propietaris o llogaters).

 • Tipus de contracte: el model de contracte. En la majoria dels casos és PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) del mercat regulat.

  Si tens assignat el bo social, s'hi mostrarà PVPC amb bo social i el % de descompte. Al final d'aquest article trobaràs tot el que canvia en la teva factura de la llum d'Energía XXI si tens concedit el bo social.

 • Peatge de transport i distribució: els costos regulats per l'accés a la xarxa elèctrica. Amb la denominació 2.0TD s'indica el tipus de peatge que s'aplica a la factura de la llum. Aquesta quantitat es destina a pagar el que costa fer arribar l'electricitat a casa teva.

 • Segment de càrrecs: el segment en què es troba el teu tipus de subministrament per a altres càrrecs regulats (diferents dels peatges). En el cas de potències <15 kW, el segment de càrrecs que et correspon és l'1. Aquests càrrecs es destinen, per exemple, a costejar la producció d'energia en territoris no peninsulars, al tractament de residus, al dèficit que acumula el sistema elèctric, etc.

 • Potència contractada en punta: la potència màxima (en kW) que la teva llar/negoci podrà subministrar als electrodomèstics en un mateix moment durant les hores punta.

 • Potència contractada en vall: la potència màxima (en kW) que la teva llar/negoci podrà subministrar als electrodomèstics en un mateix moment durant les hores vall. Pot ser la mateixa que en hores punta, però ets lliure de modificar-la per tenir una potència més alta en les hores en què et sortirà més barat.

 • Referència del contracte de subministrament (Energía XXI): el número de referència del contracte que tens amb nosaltres com a companyia de la llum del mercat regulat.

 • Referència del contracte d'accés (nom de l'empresa distribuïdora): l'empresa distribuïdora és la que transporta l'electricitat fins al punt de subministrament (la teva llar o negoci). Es divideixen per territoris dins d'Espanya i és diferent de l'empresa que et comercialitza energia. No pots triar la distribuïdora, ja que et correspon per territori. Tanmateix, sempre pots triar (i canviar) de comercialitzadora.

 • Data final contracte: indica el període de vigència del contracte actual que tens amb Energía XXI. La renovació del contracte es realitza automàticament al cap d'un any.

 • Núm. de comptador: la referència al número de comptador per a la teva instal·lació elèctrica.

 

6. Informació de consum elèctric

En aquesta secció pots consultar el consum elèctric realitzat en el període de facturació mesurat en kW consumits per hora (kWh).

També s'hi mostra una gràfica per conèixer l'evolució del teu consum de llum en els últims 14 mesos facturats a Energía XXI.

Just a sota de la gràfica trobaràs informació interessant si vols saber el teu patró de consum.

 • Consum mitjà diari en el període d'aquesta factura (€).
 • Consum mitjà diari en els últims 14 mesos (€).
 • Consum acumulat en l'últim any, és a dir, tots els kWh consumits per any.
 • Lectures (real i estimada) en els diferents períodes de consum: punta, pla i vall.

 

7. Destinació de l'import de la factura

En forma de gràfic circular, s'hi mostra quina part de la factura de la llum es destina a cada despesa.

 • Impostos.
 • Peatges de transport i distribució: companyia distribuïdora.
 • Càrrecs (RECORE, Dèficit, TNP, D'altres).
 • Energia.
 • Lloguer de comptador.

 

8. Informació sobre reclamacions

Dins de la factura de la llum que t'envia Energía XXI també hi ha un apartat en el qual pots revisar les diferents opcions en cas que necessitis presentar una reclamació.

D'una banda, tots els canals per comunicar-te amb Energía XXI: número de telèfon d'atenció i reclamacions, adreça postal i adreça web.

També hi trobaràs el número de telèfon corresponent a la distribuïdora que et correspon segons on estigui el teu punt de subministrament (casa o negoci).

Com que la comercialitzadora (Energía XXI) i la distribuïdora són empreses diferents, hauràs de contactar amb una o l'altra en funció del tipus de reclamació que vulguis fer.

A sota d'aquesta informació, hi podràs trobar les dades bancàries on es carregarà la factura o el taló bancari en cas que no tinguis la factura domiciliada.

 

Detalls de la factura de la llum del mercat regulat

Per tal d'augmentar la transparència, al revers de la factura trobaràs desglossades totes les despeses de la factura de la llum, així com informació addicional i útil.

9. Desglossament de la factura d'Energía XXI

Aquí podem trobar de manera detallada cada un dels imports de què consta la factura d'Energía XXI.

Facturació per potència contractada en €

També anomenat terme fix, s'hi indica tant el preu total com cada un dels costos que el componen.

 • Import per peatges de transport i distribució: s'aplica tant en el període punta com en el vall i es calcula multiplicant la potència contractada (kW) pel preu regulat del peatge d'aquesta potència (€/kW) i pel nombre de dies de l'any del període de facturació.
 • Marge de comercialització fix: és un cost fix i regulat relacionat amb la comercialització de potència.

Facturació per energia consumida

També conegut amb el nom de terme variable, és la part de la factura de la llum d'Energía XXI que té a veure amb la quantitat de llum que hem consumit en el període de facturació. Com en el cas anterior, en la factura trobarem dos imports diferents:

 • Import per peatges de transport i distribucióels costos regulats. S'apliquen en tres períodes al llarg del dia (punta, pla i vall). El valor s'obté multiplicant el valor del peatge (€/kWh) pel consum que hem realitzat durant aquest període (kWh).
 • Cost de l'energia: cost en euros pel consum d'energia que has realitzat en el període que comprèn aquesta factura, és a dir, el preu per la quantitat d'electricitat consumida amb Energía XXI.

Impost d'electricitat

Es tracta d'un impost especial que té l'electricitat: es calcula afegint a la factura el 5,11269632% del cost de l'energia d'aquesta mateixa factura.

Lloguer del comptador

En cas de no disposar de comptador en propietat, en la factura de la llum també s'hi reflecteix el cost del lloguer.

Impost aplicable

Són el que coneixem com impostos indirectes. L'IVA reduït (10 %) o general (21 %) a la península i les illes Balears, l'IGIC a Canàries (0 % consum d'habitatges amb potència menor o igual a 10 kW, resta 3 %) i l'IPSI a Ceuta i Melilla (1 %).

Total import factura

La suma de tots els apartats dona com a resultat l'import total de la factura de la llum que t'envia Energía XXI.

 

10. Informació per al consumidor

Informació sobre el tipus de contracte i sobre els diferents descomptes o recàrrecs. Per exemple, l'aplicació del bo social o, per contra, recàrrecs per no tenir dret al PVPC.

Addicionalment, en aquest apartat de la factura d'Energía XXI també hi trobaràs un enllaç i un codi QR que et deriva al comparador d'ofertes d'energia de la CNMC.

 

11. Origen i impacte ambiental de l'electricitat consumida

En aquest apartat trobaràs com s'etiqueta el tipus d'electricitat que consumeixes, així com el seu origen i l'impacte sobre el medi ambient.

“Les factures de la llum amb Energía XXI, cada vegada més completes i detallades”

Continuem amb el nostre compromís amb la transparència perquè coneguis tots els detalls de la factura de la llum d'Energía XXI.

Si, a més, vols consultar la teva factura des de qualsevol lloc, suma't a la factura digital o informa't sobre l'aplicació d'Energía XXI.

 

Factura de la llum del mercat regulat amb bo social

En cas que tinguis assignat el bo social, dins de la factura de la llum d'Energía XXI s'indicarà que n'ets beneficiari i el percentatge de descompte al qual tens dret.

 

Resum de la factura amb bo social en el mercat regulat

Les dades d'aquesta secció són les mateixes que en el cas de la factura estàndard del PVPC, però amb la diferència que s'hi inclou el descompte per bo social.

 

Dades del contracte amb bo social a Energía XXI

Igualment, a les dades del contracte i a l'apartat de tipus de contracte, hi veuràs reflectit PVPC amb bo social i el % de descompte aplicat.

 

Desglossament de la factura per a beneficiaris del bo social

Al revers de la factura, on hi ha totes les despeses desglossades, veuràs el càlcul del descompte per bo social aplicat en el període de facturació.

 

Informació de consum elèctric amb bo social

Si ets client amb bo social, a la secció d'informació de consum elèctric de la factura d'Energía XXI també hi veuràs reflectits els consums bonificats i sense bonificar.

 

Factura de la llum del mercat regulat per a l'autoconsum

Alguns clients també disposen de plaques solars per a l'autoconsum, els excedents d'energia de les quals s'introdueixen a la xarxa elèctrica general. En aquest cas, reben una compensació per aquest excedent d'energia que es reflecteix en la factura de la llum del mercat regulat.

La compensació per excedents (€ a retornar) apareix tant al resum de la factura com al desglossament del revers.

A més, a l'apartat d'informació del consum elèctric s'indica l'energia excedentària compensada.

 

Factures PVPC d'Energía XXI amb recàrrec

Es tracta d'un cas molt particular, però que convé aclarir. Si no compleixes els requisits per tenir dret al PVPC, però de moment no tens contracte en el lliure mercat, se t'aplicarà un recàrrec en la factura de la llum d'Energía XXI.

Aquest recàrrec del 20 % apareix tant al resum de la factura com al desglossament que trobaràs al revers.

També, en tot moment, s'aclarirà que el tipus de contracte que se t'està aplicant és el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) amb un recàrrec del 20 %.

 

Facturació per excessos de potència a Energía XXI

La majoria de llars i negocis adscrits al mercat regulat no poden utilitzar més potència de la que tenen contractada. En cas que, en un moment puntual, tinguis més aparells elèctrics dels que permet la potència màxima contractada, saltarà l'ICP (el que abans s'anomenava "saltar els ploms") i et quedaràs sense llum fins que tornis a apujar-lo.

No obstant això, hi ha qui en lloc de l'ICP té un maxímetre (en els consumidors domèstics és una situació poc habitual). En aquest cas podries superar la potència màxima contractada, en un moment determinat, sense que salti el diferencial, però assumint un cost addicional.

En aquesta situació veuràs reflectit aquest cost per excés de potència, tant al resum de la factura de la llum d'Energía XXI com al desglossament, dins l'epígraf facturació per excessos de potència.

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.