Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Peatges del gas al mercat regulat

A partir de l'1 d'octubre de 2021, les tarifes del gas experimenten alguns canvis en la part dels peatges i les tarifes d'accés. T'ho expliquem tot perquè sàpigues com repercuteixen aquests canvis en la teva factura del gas d'Energía XXI.

A l'octubre del 2021 va entrar en vigor la nova normativa(1) sobre els peatges d'accés al gas i altres conceptes regulats, aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) juntament amb el Govern i que afecta tots els consumidors de gas natural del mercat regulat espanyol.

Canvis en la factura del gas del mercat regulat

A partir de l'1 d'octubre de 2021 hi ha principalment dos canvis en la factura del gas natural del mercat regulat: el nom de la tarifa d'accés o peatge i el càlcul dels imports fixos i variables.

1. Canvia el nom de la tarifa d'accés al gas

Tal com va passar amb els canvis en els peatges de la llum, que també van afectar les factures de la llum del mercat regulat, la nova regulació venia acompanyada d'un canvi en el nom dels grups tarifaris del gas.

A partir de l'1 d'octubre del 2021, a la factura del gas d'Energía XXI pots consultar el teu nou peatge del gas. A l'apartat "Dades del contracte" - "Peatges de transport i distribució" s'indica la nova tarifa d'accés al gas del mercat regulat que et correspon:

Canvi nomenclatura tarifes d'accés a el gas, segons el consum anual
Peatges que canvie Nous peatges del gas Franges de consum anual de gas
Fins al 30/09/2021 A partir del 01/10/2021 Consum anual (Ca)
3.1 RL.1 Ca ≤ 5000 kWh
3.2* RL.2 5.000 < Ca ≤ 15.000 kWh
3.2* RL.3 15.000 < Ca ≤ 50.000 kWh
* La tarifa 3.2 es divideix en dues noves tarifes d'accés al gas, RL.1 i RL.2, en funció de la franja de consum anual de gas que tinguis.

En tots els casos, es tracta de peatges per a subministraments domèstics amb pressions inferiors a 4 bars i consums inferiors o iguals a 50.000 kWh l'any. Les tarifes regulades de gas només es poden contractar en aquests tres casos. Per a consums més grans o pressions de gas superiors hauríem de recórrer a tarifes fora del mercat regulat.

2. S'ha modificat el càlcul dels imports fix i variable

Les tarifes d'accés tenen dos components que afecten la factura del gas:

  • Terme fix: el cost d'aquest peatge depèn de la franja de consum anual en què ens trobem i té un preu en € per client i mes.
  • Terme variable: el preu del terme variable depèn del consum de l'últim mes o període de facturació i té un cost en € per kWh consumits.

Pago més en la factura del gas amb els nous peatges?

S'espera, en termes generals, que amb la normativa vigent s'observi una disminució del que paguem pels peatges en les factures del gas del mercat regulat.

Amb l'actual regulació, en general, s'apuja l'import del terme fix i s'abaixa l'import del terme variable, la qual cosa pot generar un estalvi en els clients de gas per a ús domèstic. Ara bé, l'impacte podria variar i dependrà de cada cas en particular.

Canvis en l'any del gas o cicle gasístic

La revisió del consum anual de gas per a cada consumidor (o punt de subministrament) es fa un cop l'any i serveix per calcular quina és la teva franja de consum anual i determinar quins peatges del gas hauràs de pagar durant el cicle següent.

Prèviament, l'any del gas o cicle gasístic coincidia amb l'any natural; és a dir, de l'1 de gener al 31 de desembre. Per evitar que amb els canvis en les regulacions coincideixin dos tipus de peatges del gas simultàniament, amb la nova normativa l'any del gas comença l'1 d'octubre i s'acaba el 30 de setembre de l'any següent.

Com m'afecta el canvi del cicle del gas en la factura?

Com que els comptadors del gas encara es comproven manualment i de manera presencial, només és possible conèixer el teu consum real quan la companyia distribuïdora revisa els comptadors i ens en comunica les dades.

Així és com tenim constància del teu consum real de gas mensual i anual. Cada mes se'ns comunica el teu consum de gas per tal que et puguem emetre la factura corresponent al període de facturació. A més, amb caràcter anual es revisa el consum total per adaptar correctament el peatge que et correspon abonar.

Amb la nova normativa aquest càlcul passa a fer-se a l'octubre, en comptes del gener, cosa que pot afectar la teva factura del gas els mesos següents, en què s'actualitzaran els peatges si hi ha hagut un canvi en la franja de consum anual.

Altres canvis en la teva factura del gas d'Energía XXI

Amb la nova regulació dels peatges o tarifes d'accés també veuràs que apareix a la factura del gas un nou terme anomenat càrrecs del sistema gasista.

Anteriorment, tots aquests costos estaven inclosos en els peatges d'accés o tarifes d'accés al gas del mercat regulat. No obstant això, en compliment de la normativa de la UE, reflectida en el Reglament 2017/460 de la Comissió Europea, a partir de l'1 d'octubre de 2021 es mostraran desglossats els peatges i càrrecs segons a què es destini cada import.

Diferències entre peatges i càrrecs en la teva factura del gas d'Energía XXI

Tant els peatges com els càrrecs del gas tenen la finalitat de finançar el manteniment de tota la xarxa espanyola de gas natural canalitzat. No obstant això, es diferencien els càrrecs i els peatges segons a què es destini l'import recaptat.

Peatges del gas:

  • Tarifes d'accés a la xarxa de transport i xarxes locals del gas: destinades al manteniment i la renovació del sistema de canalització, gasoductes i connexions exteriors.
  • Cànon d'accés als magatzems subterranis de gas natural: retribució pels dipòsits de gas subterranis que garanteixen el subministrament constant de gas als usuaris.
  • Tarifa d'accés a les instal·lacions de regasificació: retribució per les plantes que transformen de manera segura el GNL (gas natural liquat) de nou a estat gasós. Una part del gas que consumim arriba al nostre país en estat líquid i s'ha de regasificar abans de passar a la xarxa general de transport.

Càrrecs del gas:

  • Càrrecs deguts a la taxa de transició ecològica de la CNMC.
  • Càrrecs deguts als desajustos temporals.

Els càrrecs pretenen evitar que es produeixin desajustos entre els costos reals i els ingressos obtinguts per l'ús de les instal·lacions de la xarxa nacional de gas.

Encara que en determinades ocasions els ingressos poden superar les despeses, els càrrecs no són mai negatius (a retornar a l'usuari). En aquest cas, el superàvit es guarda per prevenir possibles desajustos futurs que es produeixin dins de la xarxa nacional de gas.

Quan s'han aplicat els canvis en la factura del gas d'Energía XXI?

La factura del gas d'Energía XXI reflecteix els nous càrrecs i peatges establerts per la normativa vigent des de l'1 d'octubre del 2021.


(1) La normativa que va entrar en vigor l'1 d'octubre és: Circular 6/2020, del 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l'Ordre TED/902/2020, del 25 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ITC/1660/2009, del 22 de juny, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural, per adaptar-la a la nova estructura de peatges del sistema gasista.