Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Sistema arbitral de consum

Energía XXI està adherida al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la Junta Arbitral Nacional i les Juntes Arbitrals de les Comunitats Autònomes.

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

El Sistema Arbitral de Consum és un servei públic per a resoldre conflictes entre consumidors i empreses de manera voluntària, gratuïta, ràpida i sense haver d'acudir als tribunals ordinaris.

Quines reclamacions es poden resoldre a través del Sistema Arbitral de Consum?

Reclamacions de consumidors domèstics presentades pel titular del contracte, sempre que:

  • Tinguin a veure amb la contractació, la facturació, el cobrament o l'atenció rebuda per part de la companyia comercialitzadora.
  • La reclamació hagi estat presentada prèviament davant el servei d'Atenció al Client d'Energía XXI i no hagi rebut resposta en el termini d'1 mes (o que, en el cas d'haver rebut resposta, no hagi satisfet les expectatives del client).

No podran ser objecte del Sistema Arbitral de Consum:

  • Els assumptes que depenguin de la companyia distribuïdora: lectura de comptadors, extensió de xarxa/concessió d'accessos, inspecció, qualitat de subministrament (incloent-ne la continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
  • Els assumptes relacionats amb l’aplicació de la normativa estatal i autonòmica sobre pobresa energètica, bo social i gestió d'aquest.
  • Aquelles qüestions que es derivin del frau a la xarxa (incloent-hi els equips de mesura), com ara les intervencions manuals, electròniques o de qualsevol tipus que es duguin a terme amb la finalitat de pertorbar el subministrament correcte.
  • Les qüestions sobre les quals ja existeixi resolució judicial ferma i definitiva.
  • Les qüestions en les quals, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.

Com funciona el sistema arbitral?

Si la teva reclamació compleix els requisits per poder recórrer al Sistema Arbitral, pots presentar una sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de la teva Comunitat Autònoma, a la Junta Arbitral Nacional de Consum o mitjançant una Associació de Consumidors.

El procés arbitral inclou una fase de mediació per intentar que les reclamacions es resolguin mitjançant un acord que no requereixi la intervenció dels àrbitres. La mediació es realitza d'acord amb els principis d'independència, imparcialitat i confidencialitat.

Si no s'arribés a cap acord, s'iniciaria el procediment arbitral. Les parts han de presentar tota la documentació, les respostes, les al·legacions i les proves de què disposin. Tanmateix, l'àrbitre pot sol·licitar les proves que consideri necessàries, i les parts tenen la possibilitat de modificar o ampliar la sol·licitud i la resposta. En general, l'arbitratge es realitza per vies telemàtiques no presencials (tot i que, depenent de la complexitat del cas, pot realitzar-se un arbitratge presencial).

El Procediment finalitza amb un laude arbitral que decideix la solució de la reclamació com una sentència judicial. Si s'arriba a un acord previ, aquest també es recull mitjançant un laude conciliatori que té la mateixa validesa que el laude arbitral.

Si vols, pots sol·licitar un arbitratge per a la teva reclamació a través de les Juntes Arbitrals següents, a les quals Energía XXI està adherida:

Així mateix, segons preveu el Dret Europeu, s’informa de l’existència de la plataforma de revisió de litigis en línia de la Comissió Europea, accessible en aquest enllaç.