Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

  • inicio
  • Protecció de dades d'Energía XXI

Protecció de dades d'Energía XXI

Seguretat i protecció de les dades de caràcter personal

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals

El responsable del tractament de les dades personals és Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. (“Energía XXI”) amb CIF B82846825. Les dades de contacte del responsable són:

Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid.

Telèfon: 800 76 03 33.

2. Finalitat i tractament

Tractaments obligatoris

Les vostres dades podran tractar-se amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis de subministrament energètic. Si qualsevol d'aquests productes o serveis comporta el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, podrem consultar, abans de la contractació, els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem convenients per tal d'avaluar la vostra solvència econòmica. Si s'escau, el resultat de l'esmentada consulta podria condicionar l'entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. podrà transmetre les vostres dades als fitxers en qüestió, complint en tot moment amb les garanties que atorga la legislació vigent.

En el cas que hàgiu començat el procés de contractació a través del web, hàgiu facilitat les dades personals i no hàgiu acabat el procés, s'enviaran a la vostra adreça electrònica fins a un màxim de dos recordatoris amb suport o ajuda perquè pugueu acabar amb èxit el procés de contractació iniciat prèviament.

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. també podrà tractar les vostres dades personals per a donar compliment a qualsevol obligació legal que us incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat energètic o la normativa mercantil, entre altres.

Gestió de serveis web

Addicionalment, les vostres dades personals podran tractar-se amb la finalitat de gestionar el servei d'usuari al web.

Factura digital

En el cas que hàgiu activat el “servei de factura electrònica”, la vostra adreça electrònica es tractarà per remetre-vos-la.

Tractament del correu electrònic

En cas que faciliteu el vostre correu electrònic, aquest es tractarà com a mitjà preferent per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual.

Període de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis. En el moment en què ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es bloquejaran les dades durant el període que calgui per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tornar a tractar-se per aquesta raó. Un cop transcorregut aquest període, les dades es cancel·laran de manera definitiva.

3. Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals podran ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi els jutjats i tribunals, quan ho requereixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. contracti o pugui contractar i que siguin els encarregats del tractament. A més, pot ser que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin radicats als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les vostres dades els proveïdors radicats a: l'Índia, Colòmbia, el Perú i els Estats Units.

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. té autorització legal per dur a terme aquest tipus de transferències, ja que hi ha estat autoritzada pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les vostres dades personals també es podran comunicar a entitats de crèdit amb les garanties necessàries i amb la finalitat exclusiva de dur a terme operacions de facturació (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres).

4. Legitimació per al tractament i la cessió de dades personals

  • La base legitimadora per al desenvolupament de les finalitats incloses a l'apartat anterior com "tractaments obligatoris" és l'execució del contracte o l'aplicació de mesures contractuals, i també el compliment d'obligacions legals que siguin aplicables, llevat dels tractaments que es facin per tal d'avaluar la vostra solvència econòmica, l'admissió de clients o, si s'escau, la transmissió de dades a sistemes d'informació creditícia, que tindran com a base legal l'interès legítim d'Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. Per tant, si us negueu a facilitar les dades personals sol·licitades, o proporcioneu dades inexactes o incompletes, pot ser que sigui impossible que se us prestin els serveis propis del web correctament. Els usuaris són responsables de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar-ne qualsevol modificació a Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U.
  • Els tractaments de dades personals associats a la gestió de l'usuari al web, així com, si s’escau, el tractament del vostre correu electrònic per a l'enviament de la factura digital, té com a base de legitimació el consentiment que haguéssiu prestat en cada supòsit.
  • El tractament del vostre correu electrònic com a mitjà preferent per a l'enviament de comunicacions relatives al desenvolupament de la relació contractual, està basat en l'execució del contracte.

5. Mesures de seguretat

Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U., amb l'objectiu de fer més efectiva i eficient la seva política de protecció de dades, ha adoptat mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori d'aquestes dades, tenint en compte l'estat de la tecnologia.

6. Drets de la persona interessada pel que fa al tractament de les dades personals

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i en la mesura que estableixin les normes aplicables en cada moment. Per exercir aquests drets us podeu adreçar a Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. per un dels canals següents:

  • Correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu i una petició que especifiqui la sol·licitud a l'apartat de correus 1128, 41080 - Sevilla, a/a. Energía XXI Operacions i Serveis Comercials.
  • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd.exxi@energiaxxi.com amb les dades següents: nom i cognoms de la persona interessada, domicili a efectes de comunicacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició que especifiqui la sol·licitud.

Igualment, us informem del vostre dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. Origen de les dades

Les dades personals objecte de tractament per Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. són les que heu facilitat per a la contractació dels serveis de subministrament energètic i/o manteniment. De vegades, aquestes dades es poden enriquir amb fonts d'informació específica sobre el mercat energètic espanyol.

8. Delegat de Protecció de Dades

Si teniu qualsevol dubte respecte a les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la seva legitimitat, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Endesa S.A., companyia matriu del Grup Endesa del qual és part Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U., ha nomenat un delegat de protecció de dades per a aquesta societat, que depèn del delegat de protecció de dades per a Espanya, davant el qual podeu posar de manifest qualsevol pregunta referent al tractament de les vostres dades personals i que té les dades de contacte següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid Adreça electrònica: dpoc.exxi@energiaxxi.com.