Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Bo Social per a clients vulnerables

 

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte fixat pel Govern sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Quins són els requisits?

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2021: 7.908,60 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran 3.954,30€ (0,5 vegades l'IPREM) si qualsevol d'aquestes circumstàncies es compleixen:

Pensionistes: que el sol·licitant (o en cas que hi hagi unitat familiar, tots els membres de la mateixa) que tinguin ingressos, percebin la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no es percebin altres ingressos addicionals que superin els 500€ anuals en conjunt.

Famílies nombroses: totes sense excepció. T'expliquem com demanar el Bo Social sent Família Nombrosa.

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC sense descompte:

Com sol·licitar el Bo Social

1. Reuneix la documentació necessària

En el següent gràfic pots consultar els documents que es requereixen per a cada circumstància:

Documentació necessària per demanar el Bo Social
Documentació Client vulnerable / vulnerable sever On aconseguir la documentació?
Formulari Bo Social emplenat i signat per tota la unitat familiar És obligatori presentar aquest document
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin). És obligatori presentar aquest document  
En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar.

En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar. És obligatori presentar aquest document
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor. Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials:
 
 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials.
Formulari Bo Social emplenat i signat per tota la unitat familiar
És obligatori presentar aquest document
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
És obligatori presentar aquest document
En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
És obligatori presentar aquest document
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials:
 
 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials.

Per agilitzar la sol·licitud et recomanem adjuntar la fotocòpia de l'última factura de la llum.

2. Emplena el formulari i envia'ns juntament amb la documentació

Si tens dubtes, pots consultar-nos en el següent número de telèfon: 800 76 03 33.

Si us plau, assegura't que no hi falta cap document i que els que tenen data de caducitat es troben en vigor.

El Ministeri rebrà la teva sol·licitud i t'assignarà un grau de vulnerabilitat segons la teva renda o situació personal.

En un termini aproximat de 15 dies, t'informarem de la seva resposta pel mateix mitjà pel qual ens vas enviar la sol·licitud.

Quan he de renovar el bo social? Com ho faig?

Has de renovar el bo social cada dos anys. Hem preparat un contingut específic que t'ajudarà molt si estàs en aquesta situació. T'expliquem què necessites per renovar el bo social aquí:

Com renunciar al Bo Social

Si vols renunciar al Bo Social, has d’enviar-nos aquest document.

Pots enviar-lo a bonosocial@energiaxxi.com o per correu postal (apt. correus 1167, 41080 Sevilla). O bé presentar-lo en alguna de les nostres oficines.

 

 

Contingut actualitzat segons el Reial Decret-Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.