Bo Social per a clients vulnerables

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte en la factura de la llum. Està regulat pel Govern i pretén protegir les llars considerades vulnerables o vulnerables severes que compleixin uns requisits socioeconòmics (familiars, personals i de renda).

Addicionalment, ser beneficiari del Bo Social implica rebre el Bo Social Tèrmic definit pel Govern.

 

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC.

A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

 

Quins són els requisits?

 

Clients vulnerables

Tenen la consideració de clients vulnerables aquelles persones que són titulars d'un contracte de tarifa regulada (PVPC) i compleixen algun d'aquests 4 requisits.

1. Nivell de renda anual del sol·licitant: ha de ser igual o inferior a 1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) de 14 pagues: 12.600 €.

Quan la unitat de convivència estigui formada per més persones a banda del sol·licitant, la renda conjunta anual s'obtindrà sumant a 1,5 vegades l'IPREM:

 • 2.520 € (0,3 vegades l'IPREM*) per cada membre addicional major d'edat.
 • 4.200 € (0,5 vegades l'IPREM*) per cada menor d'edat de la unitat de convivència.

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2024: 8.400 euros.

Per exemple, una unitat de convivència formada per una parella i dos fills menors compleix el requisit de renda si la seva renda anual és igual o inferior a: 23.520 € (12.600 € +2.520 €+ 4.200 €+ 4.200 €).

Unitat de Convivència:

Es considera unitat de convivència la constituïda per totes les persones que viuen en un mateix domicili i que estan unides:

 • Per vincle matrimonial o com a parella de fet.

 • Per vincle fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: fills, cònjuge, pares, sogres, gendres i nores, avis, germans, nets i cunyats.

 • Per adopció, i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.

 • En cap cas una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència.

Tots aquests límits s'incrementaran en 8.400 € (1 vegada l'IPREM) si s'acredita alguna d'aquestes circumstàncies especials:

 • Que algun membre de la unitat de convivència tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %.
 • Que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere.
 • Que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima del terrorisme.
 • Que algun membre de la unitat de convivència es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
 • Que la unitat de convivència estigui integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor (famílies monoparentals).

2. Pensionistes: que el sol·licitant (o en cas que hi hagi unitat de convivència, tots els membres de la mateixa) que tinguin ingressos, percebin la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no es percebin altres ingressos addicionals que superin els 500€ anuals en conjunt.

3. Famílies nombroses: totes sense excepció. T'expliquem com demanar el Bo Social sent Família Nombrosa.

4. Beneficiaris de l'ingrés mínim vital: que el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència acrediti ser beneficiari de l'ingrés mínim vital d'acord amb el que estipula la Llei 19/2021, del 20 de desembre.

Descomptes a clients vulnerables

Els clients que compleixin els requisits anteriors es consideren vulnerables i reben un descompte en la seva factura, subjecte a límits anuals de consum. Actualment se'ls aplica un descompte extraordinari del 65% fins al 30 de setembre de 2024.

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs:

 • Per nivell de renda: els qui compleixin els requisits per ser considerats clients vulnerables i, a més, tinguin nivells de renda inferiors al 50 % dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Els perceptors de l'ingrés mínim vital poden sol·licitar el Bo Social pel col·lectiu de renda autoritzant-lo al formulari de sol·licitud. D'aquesta manera, es considerarà la renda conjunta de la unitat de convivència per comprovar si compleix els requisits per accedir al descompte.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat de convivència siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o per invalidesa permanent) i, a més, tinguin una renda anual inferior o igual a 8.400 € (1 IPREM).
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 16.800 € (2 IPREM).

Descomptes a clients vulnerables severs

Si es compleixen els requisits, els clients vulnerables tenen dret a un descompte en la seva factura, amb límits anuals de consum. Actualment gaudeixen d’un descompte extraordinari del 80% fins al 30 de setembre de 2024.

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que estan sent atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50 % de l'import de la seva factura i ho acrediti davant la comercialitzadora de referència com a màxim fins a cinc mesos després d'haver-se emès la factura.

 

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del Bo Social en el total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, indicat a la llista per a cada cas. Si se superen aquests límits de consum, s'aplicarà a aquesta energia la tarifa PVPC sense descompte.

 • Unitat de convivència / sol·licitant individual - Pensionistes: 185 kWh d'electricitat consumida al mes i 2.222 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Unitat de convivència / sol·licitant individual: 132 kWh/mes i 1.587 kWh/any.
 • Unitat de convivència amb un menor a càrrec: 185 kWh/mes i 2.222 kWh/any.
 • Unitat de convivència amb dos menors a càrrec: 224 kWh/mes i 2.698 kWh/any.
 • Unitat de convivència famílies nombroses: 396 kWh/mes i 4.761 kWh/any.

Aquest límit d'energia anual es correspon amb un límit d'energia per al període de facturació (mensual) que calculem en cada factura i és acumulable entre els diferents períodes, de manera que, a la quantitat d'energia disponible en cada període de facturació, s'hi afegirà l'energia no consumida amb dret a descompte dels períodes de facturació corresponents als dotze mesos complets anteriors.

 

Hi ha alguna manera ràpida i orientativa de saber si tinc dret al Bo Social?

Sí, pots fer servir aquesta calculadora per obtenir una estimació que en cap cas garantirà que tinguis dret però servirà perquè et facis una idea: accedir a calculadora de Bo Social.

 

Prohibició d'interrompre el subministrament

Els beneficiaris del Bo Social tenen quatre mesos des de la primera notificació d'impagament per fer front a les factures impagades.

No es podrà interrompre el subministrament en cas d'impagament a les llars acollides al Bo Social en què hi hagi:

 • Almenys un menor de 16 anys en la unitat de convivència,
 • En què el consumidor o un dels membres de la seva unitat de convivència tingui una discapacitat igual o superior al 33 % o amb grau de dependència II o III
 • En tots dos casos han de presentar a EXXI SLU un certificat expedit pels serveis socials de les administracions públiques competents que ho acrediti.

Així mateix, els consumidors vulnerables severs als quals els serveis socials hagin finançat almenys el 50 % d'una factura impagada i hagin acreditat aquest pagament a EXXI SLU en un termini màxim de cinc mesos des de l'emissió de la factura esmentada, tenen la consideració de consumidors essencials, és a dir, no se'ls tallarà el subministrament.

En l'actualitat hi ha una prohibició de tall de subministrament d'electricitat a consumidors domèstics vulnerables (beneficiaris del Bo Social), vigent fins finals de 2024.

 

Nou Bo de justícia energètica

El bo de justícia energètica adreçat a treballadors amb ingressos baixos finalitza el 30/06/2024, per tant, no hi haurà pròrroga perquè aquests consumidors continuïn beneficiant-se del bo social.

 

Com sol·licitar el Bo Social

 

1. Reuneix la documentació necessària

En el següent gràfic pots consultar els documents que es requereixen per a cada circumstància:

Documentació Client vulnerable / vulnerable sever On aconseguir la documentació?
Formulari Bo Social emplenat i signat per tota la unitat de convivència. Obligatori Formulari de sol·licitud del Bo Social
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat de convivència (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin). Obligatori Celda de tabla vacía
En cas que el titular formi part d'una unitat de convivènciallibre/s de família i/o certificat/s de naixement i/o certificats/s de matrimoni expedit pel Registre Civil que acrediti/en la relació de filiació i parentiu de les persones que conformen la unitat de convivència.

Quan correspongui, certificat que acrediti la inscripció com a parella de fet i/o resolució judicial o administrativa que acrediti l'acolliment.

En cas de no disposar de llibre de famíliadeclaració responsable relativa a l'estat civil del sol·licitant, de conformitat amb el model que figura com a annex III de l'Ordre ETU/943/2017.
Obligatori
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat de convivència. Obligatori
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor. Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials

Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials:
 

 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
 • Famílies monoparentals (un únic progenitor i, almenys, un menor a càrrec) -només cal llibre de família-.
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials.
Acreditació de ser perceptor de l'ingrés mínim vital. Només en cas de ser beneficiari de l'ingrés mínim vital. Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Per agilitzar la sol·licitud et recomanem adjuntar la fotocòpia de l'última factura de la llum.

 

 

2. Emplena el formulari i envia'ns juntament amb la documentació

 • A través del teu mòbil podràs anar fent les fotos sobre la marxa. És important que comprovis que tots els documents es veuen bé.
   
 • També pots descarregar-te el formulari en aquest link i enviar-nos-el juntament amb la documentació necessària:
  • Adjuntant-la en un email adreçat a bonosocial@energiaxxi.com
  • Enviant-la per correu postal a l'Apartat de Correus nº1167, 41080 Sevilla.
  • Lliurant-la a les nostres oficines.

Si tens dubtes, pots consultar-nos en el següent número de telèfon: 800 76 03 33.

Si us plau, assegura't que no hi falta cap document i que els que tenen data de caducitat es troben en vigor.

El Ministeri rebrà la teva sol·licitud i t'assignarà un grau de vulnerabilitat segons la teva renda o situació personal.

En un termini aproximat de 10 dies, t'informarem de la seva resposta pel mateix mitjà pel qual ens vas enviar la sol·licitud.

 

Quan he de renovar el Bo Social? Com ho faig?

Has de renovar el Bo Social cada dos anys. Hem preparat un contingut específic que t'ajudarà molt si estàs en aquesta situació. T'expliquem què necessites per renovar el Bo Social aquí:

Com renunciar al Bo Social

Si vols renunciar al Bo Social, has d’enviar-nos aquest document.

Pots enviar-lo a bonosocial@energiaxxi.com o per correu postal (apt. correus 1167, 41080 Sevilla). O bé presentar-lo en alguna de les nostres oficines.

 

Com es finança el bo social?

El bo social ha de ser finançat per qui subministri l'energia elèctrica. Això inclou la producció, el transport, la distribució i la comercialització.

En el cas de les comercialitzadores, segons la normativa, el finançament es realitza de forma proporcional a la quota de clients als quals la comercialitzadora subministra energia elèctrica.

Atès que el finançament suposa un cost regulat per a les comercialitzadores, es trasllada directament al client, sense que suposi cap canvi en les condicions generals de contractació. S'aplica en una línia a part en la facturació, sota el nom de "Finançament bo social" amb l'import corresponent.

Per a l'any 2024, aquest cost ve fixat en 2,299047 euros/any, la qual cosa equival a 0,00628155 euros al dia. Aquest cost es multiplica, de manera transitòria, pel factor d'ajust (5,394483), resultant en un cost total de 0,03388571 euros al dia (sense impostos).

Contingut actualitzat segons l'RDL 8/2023, de 27 de desembre.

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.