Formulari de sol·licitud de Bo Social

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

%>
 • Inici
 • Formulari de sol·licitud de Bo Social

Formulari de sol·licitud de Bo Social

Formulari de sol·licitud de Bo Social

Dades d'identificació

Selecciona com et vols identificar:

 
Pots veure el nombre de contracte en
la Página 2 de tu factura, a la seccióó
"Dades del contracte".


Introdueix el compte bancari associat al teu contracte amb els quatre dígits de l’IBAN i sense espais.
Per exemple, si el teu IBAN és ES46 2600 3598 1241 0005 8861
hauràs d'introduir: ES4626003598124100058861

Dades personals

El teu subministrament de llum

El teu subministrament de llum
Selecciona el punt de subministrament sobre el qual vols formular la sol•licitud de Bo Social.

SOL·LICITA

L'aplicaci & oacute; del bo social al subministrament del C & oacute; dic Universal de Punt de Subministrament citat.

A TAL EFECTE DECLARA:

 • - Que el subministrament per al qual sol·licita bo social est & agrave; destinat a l'habitatge habitual del titular.
 • - Que el titular és persona f & iacute; sica.
 • - Que el titular est & agrave; acollit al preu voluntari per al petit & ntilde; o consumidor1 (PVPC) o, en cas de no estar-ho, que accepta la formalitzaci & oacute; d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit a PVPC.

 

1. L'aplicació del bo social comporta tenir un contracte de subministrament amb el comercialitzador de referència a PVPC. El PVPC està regulat en el Reial Decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

Dades postals

Selecciona l'adreça postal a efectes de notificació

Dades de la unitat familiar

Informació unitat familiar

S’entén per unitat familiar, únicament als efectes de l’aplicació del bo social a la factura d’energia elèctrica, la formada segons les disposicions de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, en qualsevol de les modalitats següents.

 1. 1a. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, en cas que n’hi hagués:
  1. a) Els fills menors, llevat d’aquells que, amb el consentiment dels pares, visquin emancipats d’ells.
  2. b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 2. 2a. En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l’un o l’altre i que compleixin els requisits als quals fa referència la regla 1a.
  Ningú no podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

Dades de la sol·licitud

La comprovació dels requisits de renda a través de l'aplicació telemàtica únicament es durà a terme per a la comprovació de la condició de consumidor vulnerable sever
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si s'escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que s'enumeren a continuació amb la finalitat de tramitar la sol•licitud del bo social i mentre aquest sigui vigent. En cas contrari, no es podrà efectuar la comprovació dels requisits per a la percepció del bo social.
La comercialitzadora de referència a introduir, a través de l'aplicació disposada a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la informació, incloent-hi les dades personals dels sol·licitant del bo social i, en cas que el sol·licitant formi part d'una unitat familiar, dels membres de la seva unitat familiar, que se li hagi facilitat mitjançant el present model de sol·licitud i els documents adjunts, si s'escau, com també a efectuar els altres tractaments de dades personals previstos a l'article 6 de l'Ordre ministerial per la qual es desenvolupa el Reial Decret que regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, als efectes de l'aplicació del bo social i altres conseqüències previstes en aquesta normativa, incloent-hi el tractament de la informació esmentada i de les dades personals que contingui, als efectes de fer constar en els seus sistemes informàtics i de gestió
la informació necessària per aplicar-li al sol·licitant el bo social i les altres conseqüències, si s'escau, que es regulen pel Reial Decret esmentat, així com per al manteniment del bo social i altres conseqüències, si s'escau, mentre es mantinguin les condicions que n'han donat lloc a l'atorgament. 

Que el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, per mitjà de l’aplicació disposada a aquest efecte, tingui accés a les bases de dades corresponents de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o, en el cas del País Basc i Navarra, de l’Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes.

La comercialitzadora de referència a recopilar informació de les Administracions autonòmiques o locals els serveis socials de les quals atenguin, ara o en el futur, el consumidor que compleixi els requisits per ser consumidor vulnerable greu. En cap cas no implicarà l’autorització per comprovar els requisits vinculats a la comprovació de les circumstàncies especials que, si s’escau, poguessin resultar d’aplicació.
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si s'escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que s'enumeren a continuació amb la finalitat de tramitar la sol•licitud del bo social i mentre aquest sigui vigent. En cas contrari, no es podrà efectuar la comprovació dels requisits per a la percepció del bo social.
El Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital perquè, a través de l’aplicació telemàtica corresponent, tingui accés a les bases de dades de la Seguretat Social que continguin informació sobre pensions per jubilació o incapacitat permanent.
En el cas que no es compleixin els criteris de pensió mínima, si ha marcat també la primera
autorització, s'efectuarà igualment la comprovació del compliment del requisit de renda a través de l'aplicació disposada a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Signatura de la sol·licitud

Adjunta la documentació, segons el teu cas

Tant del titular del punt de subministrament com de cada un dels membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que disposin d'ell
EXAMINAR
  Certificat Individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar
  EXAMINAR
   Declaració o declaracions de cadascun dels membres de la unitat familiar o certificat d'imputacions de l'AEAT.
   EXAMINAR
    En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
    EXAMINAR
     Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor (NOMÉS PER A FAMÍLIES NOMBROSES).
     EXAMINAR
      Només en cas de complir les circumstàncies especials de discapacitat major o igual al 33%, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme o dependència reconeguda de grau II o III. És important que aquest certificat no indiqui la circumstància concreta ni identifiqui quin membre de la unitat familiar és el que es troba a la mateixa.
      EXAMINAR
       Darrera factura d'electricitat (com a recomanació per agilitzar els tràmits).
       EXAMINAR
        Autorització canvi de titular (com a recomanació per agilitzar els tràmits, en cas que el sol·licitant del bo social no sigui el titular del punt de subministrament).  Descarrega'l d'aquí.
        EXAMINAR

         Sol·licitud enviada

         Sol·licitud enviada

         • Data: 03/08/2020 18:34:50

         Podeu descarregar la seva sol·licitud de bo social omple en aquest enllaç:

         Solicitud-bono-social.pdf

         Pots fer el seguiment de la teva gestió online

         Si vols saber quin és el seu estat, pots:

         • Consultar-ho a l'apartat de Consultes
         • Si no estàs registrat, pots enviar-nos la documentació per correu a atencionalcliente_exxi@energiaxxi.com o a l'adreça postal següent:
          • Energía XXI S.L.
          • 41080 Sevilla
          • C/Ribeira del Loira, 60
          • 28042 Madrid
         A dalt